Historia OSP

POWOŁANIE OSP (1953)

Ochotnicza Straż Pożarna została powołana uchwałą nr XXVIII/43/53 przez Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ropience w dniu 21.07.1953 r. W roku 1953 do OSP przyjęto pierwszych członków, a także zorganizowane pierwsze zebranie walne. Podczas zebrania dokonano wyboru pierwszego Prezesa OSP, którym został Jan Kokolus oraz pierwszego Komendanta OSP (aktualnie Naczelnika OSP), na którego stanowisko wybrano Wiktora Demko.

POCZĄTKOWA DZIAŁALNOŚĆ OSP (LATA 60′)

Początkowa działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej polegała głównie na zabezpieczeniu i podjęciu działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia pożarów. W celu dobrego dostępu do wody zbudowano kila zapór wodnych na rzecze płynącej wzdłuż naszej miejscowości. Ponadto członkowie OSP chętnie brali udział w różnych pracach społecznych.

REMIZA OSP (LATA 70′)

Początkowo jako remiza służyła nam drewniana szopa stojąca na prywatnej działce. W roku 1968 podjęto decyzję o budowie murowanego budynku świetlico-remizy. Był to obiekt złożony z sali służącej jako miejsce spotkań i garażu, który stanowił miejsce do przechowywania samochodu i sprzętu.

PIERWSZE SAMOCHODY I SPRZĘT RATOWNICZY (LATA 80′)

W latach osiemdziesiątych nasza jednostka otrzymała pierwszy sprzęt gaśniczy tj. motopompa pożarnicza, węże ssawne i tłoczne, rozdzielacz oraz prądownice. Sprzęt umożliwił sprawne działania w sytuacji pożarów. Ponadto nasza jednostka otrzymała pierwszy samochód marki UAZ, który na początku lat dziewięćdziesiątych został zastąpiony samochodem marki Żuk.

NOWA REMIZA (LATA 90′)

W latach dziewięćdziesiątych zdecydowano się na budowę nowej remizy. Był to jednostanowiskowy garaż dobudowany do już istniejącej świetlico-remizy. Poprzednie pomieszczenie zostało zaadaptowane jako kuchnia, co umożliwiało organizację uroczystości w świetlicy.

ZAWIĄZANIE STOWARZYSZENIA (2004)

W roku 2014 walne zebranie członków OSP przyjęło statut OSP i złożyło wniosek o wpis do KRS. Od dnia 21.04.2004 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej stała się stowarzyszeniem rejestrowym.

UZYSKANIE STATUTU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (2016)

W roku 2016 nasza organizacja złożyła wniosek do KRS o nadanie statutu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) jako organizacji działającej na rzecz lokalnej społeczności. Sąd Rejonowy przychylił się do prośby nadając14.09.2016 roku statut OPP naszej jednostce.

UTWORZENIE MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ (2017)

W 2017 roku nasza jednostka powołała do życia Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Jej opiekunem został dh Kamil Szylak. Drużyna ta na początku liczyła 13 członków.

ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO (2017)

W roku 2017 zakupiono nowe lekki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 1000 litrów i agregatem wysokociśnieniowym. Zakup został sfinansowany w ramach dotacji MSWiA, WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Gminy Ustrzyki Dolne.

NADANIE SZTANDARU OSP (2019)

W Dzień Obchodów Święta Strażacka został nam nadany Sztandar OSP. Został on sfinansowany dzięki zbiórce pieniężnej oraz dofinansowaniu Gminy Ustrzyki Dolne.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWEJ REMIZY (2019)

Pod koniec 2019 roku nasza jednostka uzyskała pozwolenie na budowę nowej remizy strażackiej z garażem dwustanowiskowym oraz zapleczem gospodarczym. Rozpoczęto pierwsze roboty ziemne. Remiza OSP budowana jest za pomocą środków własnych oraz przy wykorzystaniu pracy wolontariackiej naszych członków.

UTWORZENIE BIESZCZADZKIEJ GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ (2021)

W roku 2021 nasza jednostka otrzymała dofinansowanie w ramach Nowego FIO na utworzenie Bieszczadzkiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej przy naszej jednostce. Grupa ta oprócz poszukiwań osób zaginionych będzie mogła pomagać w sytuacji potrzeby uwolnienia osób uwięzionych w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.